Drogerie

Allnature Bílý ocet 10% 500 ml

Značka: ALLNATURE
4.0
  • Allnature Bílý ocet 10% je účinný čisticí prostředek s dezinfekčními vlastnostmi pro použití v koupelně i v kuchyni. Odstraňuje vodní kámen, působí proti zápachu.
109

O produktu: Allnature Bílý ocet 10% 500 ml

50140038

Úvod

Čisticí prostředek pro mnohostranné využití v domácnosti. Allnature Bílý ocet 10% je o něco koncentrovanější než ocet, který běžně používáte v kuchyni (8 %), navíc má průhlednou barvu a na čištěných površích nenechává žádné stopy. Tento účinný čisticí prostředek s dezinfekčními vlastnostmi se doma určitě neztratí, a brzy si zvyknete, že jej můžete použít k vyčištění vodního kamene v koupelně či kuchyni, odstranění zápachu z pračky či lednice, i k hubení plevele na zahrádce.

Hlavní vlastnosti

  • čistí a odstraňuje vodní kámen
  • vhodný k čištění odpadů
  • změkčuje vodu
  • působí proti zápachu
  • likviduje plísně a bakterie
  • hubí plevel

Použití

Přípravek před použitím nařeďte čistou vodou v poměru 1:4. Z 1 litru octa a 4 litrů vody získáte 5 l univerzálního čisticího prostředku. V kombinaci s jedlou sodou bílý ocet skvěle čistí povrchy v koupelně a v kuchyni, odpady a WC.


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.