Lysol Dezinfekční sprej Svěží vůně 0,4 l

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: LYSOL
Lysol Dezinfekční sprej likviduje 99,9 % virů, bakterií a plísní. Ničí viry nachlazení a chřipky, eliminuje bakterie způsobující zápach a osvěžuje vzduch příjemnou vůní.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

50124187

Nedovolte mikroorganismům, aby se u vás zabydlely! Z práce, MHD, ale i z obchodů s námi domů vstupují také miliony bakterií a virů. Doporučujeme proto po příchodu ošetřit všechna riziková místa kontaktu. Lysol Dezinfekční sprej Svěží vůně likviduje 99,9 % virů, bakterií a plísní. Zabíjí viry nachlazení a chřipky, eliminuje bakterie způsobující zápach a osvěžuje vzduch příjemnou vůní. Sprej je použitelný na většině povrchů v domácnosti. Je vhodný na dezinfekci povrchů nábytku, toalet či odpadkových košů.

Hlavní vlastnosti:

  • likviduje 99,9 % virů, bakterií a plísní
  • osvěžuje vzduch příjemnou vůní
  • pro většinu povrchů v domácnosti

Složení

Ethanol, butan, propan, Alkyl(C12-C18)benzyl (dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu.

Použití

Hračky a povrchy přicházející do styku s potravinami po použití vždy opláchněte pitnou vodou. U měkkých povrchů se dezinfekční sprej Lysol nedoporučuje používat na kůži, umělé hedvábí, hedvábí nebo saténové látky nebo akrylové plasty. Nejdříve vždy přípravek otestujte na malé skryté ploše látky.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.