Drogerie

Savo Originál dezinfekce 1,2 l

Značka: SAVO
5.0

Savo Originál představuje tradiční prostředek k dezinfekci omyvatelných povrchů. Dezinfikuje vodu, povrchy a podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku.

Produkt ještě není dostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

49
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 28.7.2024.

O produktu: Savo Originál dezinfekce 1,2 l

50148788

Úvod

Savo Originál představuje tradiční prostředek k dezinfekci omyvatelných povrchů. Dezinfikuje vodu, povrchy a podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku. Spolehlivě likviduje 99,9 % bakterií, virů, plísní, řas, kvasinek a mikroskopických hub. Přípravek zajišťuje celosezonní mikrobicidní údržbu při provozu bazénů. Lze použít i jako šokovou dávku. Při použití se řiďte návodem na obalu výrobku. 

Hlavní vlastnosti:

  • perfektně dezinfikuje 
  • likviduje 99,9 % bakterií, virů, plísní i řas
  • ideální na údržbu bazénů

Složení

Účinná látka: chlornan sodný 47 g/kg (4,7 %).


Použití

Dezinfekce povrchů: na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku použijte roztok z 1 l přípravku Savo Original a 9 l vody, nechte působit 30 minut. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 min. pitnou vodou.

Dezinfekce užitkové vody ve studnách: Dávkujte 60 ml (1 a půl uzávěru) na 2 m³ vody. Dávku přípravku Savo Original nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku), a pak zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce vody v bazénech: Lze použít jako celosezónní mikrobicidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů. Koupat se je možné po 30 minutách od aplikace přípravku.

Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m³ vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku), a pak vlijte po částech do bazénu.

Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku Savo Original na 3 m³ vody každé 2-3 dny. Při déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalém slunečním svitu je vhodné aplikovat udržovací dávku denně.

Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 240 ml Savo Original na 3 m³ vody.

Savo Original má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

1 uzávěr = 40 ml.


Upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.