Boiron Sedalia sirup 200 ml

Homeopatický léčivý přípravek

Značka: BOIRON
Homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho dle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu používejte podle návodu k použití.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
175

O produktu

50021701

SEDALIA®, sirup
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE SIRUP SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIRUP SEDALIA UŽÍVAT
Neužívejte sirup SEDALIA
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku sirupu SEDALIA.
 
Zvláštní opatrnosti při užití sirupu SEDALIA je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem.
Tento přípravek obsahuje pouze malé množství ethanolu, méně než 100 mg v jedné dávce.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sirup SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách sirupu SEDALIA
Sirup SEDALIA obsahuje sacharózu a ethanol.
 
3. JAK SE SIRUP SEDALIA UŽÍVÁ
Perorální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku je 1 dávka 5 ml ráno a večer.
Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i sirup SEDALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK SIRUP SEDALIA UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
 
Sirup SEDALIA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co SIRUP SEDALIA obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:
 
CHAMOMILLA RECUTITA 9CH................................................................................ 1,5 g
GELSEMIUM 9CH................................................................................................... 1,5 g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH...................................................................................... 1,5 g
KALIUM BROMATUM 9CH..................................................................................... 1,5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH................................................................................ 1,5 g
DATURA STRAMONIUM 9CH................................................................................. 1,5 g
 
Pomocnými látkami jsou sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.
 
Obsah ethanolu 0,4 % (V/V)
 
Jak sirup SEDALIA vypadá a co obsahuje balení
Sirup.
Balení 200 ml.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
 
Zkratky uvedené na krabičce: LOT = číslo šarže, EXP = použitelné do.
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.


HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
Sirup. Balení 200 ml.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.