Sterillium 500 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: STERILLIUM
3.0
Sterillium je dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu. Ničí 99,99 % virů a bakterií. Vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci v 0 lékárnách
279

O produktu

50001544

Dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu. Sterillium se používá neředěné k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Ničí 99,99 % virů a bakterií, zároveň pečuje o pokožku rukou a zvyšuje její hydrataci. Má vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání. Tento dezinfekční přípravek je vhodný k použití ve všech oblastech zdravotnictví a průmyslu, kde je důležitá hygiena, stejně tak jako při domácím ošetřování či při cestování.

Mikrobiologická účinnost:

Baktericidní, fungicidní na kvasinky, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), adeno-, polyoma- a rotaviry.

Hlavní vlastnosti:

  • vykazuje okamžitý účinek
  • ničí 99,99 % virů a bakterií
  • hygienická čistota bez použití vody
  • vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání
  • kvalita od roku 1965


Složení

Účinné látky ve 100 g: Propan-2-ol 45,0 g, propan-1-ol 30,0 g, mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Pomocné látky: Glycerol 85%, tetradecan-1-ol, parfemace, patent blue V 85%, purifikovaná voda.

Použití

Aplikujte 3 ml přípravku do dlaně, následně rozetřete po celém povrchu rukou včetně konečků prstů. Zajistěte, aby po celou expoziční dobu byly ruce přípravkem zcela pokryty. Hygienická dezinfekce rukou: 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou: 1,5 minuty.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.