Sterillium Gel pure 475 ml s pumpičkou

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: STERILLIUM
Sterillium Gel pure je dezinfekční a plně virucidní přípravek na ruce bez barviv a parfemace. Vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání.
Skladem na e-shopu
289

O produktu

50093888

Dezinfekční a virucidní přípravek na ruce na bázi alkoholu bez barviv a parfemace. Sterillium Gel pure se používá neředěný k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Ničí 99,99 % virů a bakterií, výborně chrání pokožku a zároveň o ni pečuje. Obsahuje unikátní systém zvláčňujících látek a má vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání. Tento dezinfekční přípravek je vhodný k použití ve všech oblastech zdravotnictví a průmyslu, kde je důležitá hygiena, stejně tak jako při domácím ošetřování či při cestování.

Mikrobiologická účinnost:

Baktericidní, fungicidní na kvasinky, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), virucidní.

Hlavní vlastnosti:

  • vykazuje okamžitý účinek
  • ničí 99,99 % virů a bakterií
  • bez barviv a parfemace
  • výborně chrání a zvláčňuje pokožku
  • hygienická čistota bez použití vody
  • vynikající kožní snášenlivost i při dlouhodobém používání
  • kvalita od roku 1965

Sterillium Gel pure 475 ml s pumpičkou2


Složení

Aplikujte 3 ml přípravku do dlaně, následně rozetřete po celém povrchu rukou včetně konečků prstů. Zajistěte, aby po celou expoziční dobu byly ruce přípravkem zcela pokryty. Hygienická dezinfekce rukou: 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou: 1,5 minuty.

Použití

Účinné látky ve 100 g: Etanol 85 g. Další látky: Voda, cyclome-thicone, glycerin, tetrahydroxypropyl ethylenediamin, isohexadecan, acrylates/C 10-30 alkyl acrylate crosspolymer, PVP, myristyl alkohol, bisabolol.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.