Tierra Verde Prášek do myčky 1 kg

Drogerie

Skladem na e-shopu

O produktu

Prostředek ze snadno odbouratelných látek pro domácí myčky, který si poradí i s velmi zašpiněným nádobím. Tierra Verde Prášek do myčky obsahuje perkarbonát sodný, který má schopnost vyčistit silně znečištěné nádobí a odstranit usazeniny od kávy, čaje a další těžko odstranitelné skvrny. 

Hlavní vlastnosti:

  • pro dokonale čisté nádobí při mytí v myčce
  • dokáže vyčistit i těžko odstranitelné skvrny
  • pro všechny typy domácích myček

Složení

15-30 % perkarbonát sodný (bělicí činidla na bázi kyslíku), silikáty (metakřemičitan disodný pentahydrát), citronan sodný, prací soda (uhličitan sodný); 5-15 % soda bikarbona; < 5 % neionický tenzid rostlinného původu, < 5 % anionický tenzid

Použití

Do zásobníku na mycí prostředek nasypeme 1 vrchovatou lžíci prášku (cca 20 g) nebo dávkujeme dle velikosti myčky a zásobníku. 

Upozornění

Upozornění: H272 Může zesílit požár; oxidant. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293, 224 915 402) nebo lékaře.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.