Obchodní podmínky platné od 03.03.2016 do 13.12.2016

19. 7. 2019 · 22 minut čtení

 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, DIČ: CZ28511298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drmax.cz.

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

1.1.

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.drmax.cz je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298 DIČ: CZ28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

i) doručovací adresa - Dr. Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno,

ii) telefon – 734 860 262, 547 210901, 737 288 760,

iii) email - eshop@drmax.cz.

 

1.2.

Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.drmax.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.3.           

Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

 

1.4.           

V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis (léčiva prodávající zasílá pouze kurýrní službou Geis Parcel CZ, DPD nebo PPL).

 

1.5.           

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále má souhlas Státního úřadu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, pro výdej léčivých přípravků zásilkový způsobem. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.6.

Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

1.7.           

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

 

2.1.           

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2.2.           

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

 

2.3.           

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

 

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

 

3.1.           

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 

3.2.           

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

3.3.           

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

3.4.           

Registrovaní kupující mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci v internetovém obchodě. O těchto akcích bude kupující informován emailovým zpravodajem. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.5.

Kupující realizováním objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o léčivech a že není distributorem zdravotnických prostředků ve smyslu § 5 písm. f) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které mu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dohledovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na právní či jiné odborné poradenství a posudky. 

 

Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

 

4.1.           

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

 

4.2.           

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

I) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adresách uvedených níže – pouze při osobním odběru;

II) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

III) bezhotovostně platební kartou;

IV) platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner a Edenred – pouze při osobním odběru;

V) platební metodou Edenred;

VI) platební metodou Benefit Plus - pouze prostřednictvím platební brány Benefit Plus, nelze platit kartou Benefit Plus přímo na odběrných místech.

 

4.3.           

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

4.4.           

K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru.

 

4.5.           

Sortiment a ceny nabízené v internetovém obchodě nemusí odpovídat nabídce kamenných lékáren sítě Dr. Max.

 

Článek 5.

Dopravní podmínky, poštovné

 

5.1.           

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2.           

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen. U objednávky nad 1.500,- Kč včetně DPH nebude kupujícímu účtováno poštovné. 

Česká pošta (Balík Do ruky, Balík Na poštu)

79.00 Kč

Geis Parcel CZ - momentálně pozastaveno

 79.00 Kč

DPD - momentálně pozastaveno

79.00 Kč

PPL

79.00 Kč 

Osobní odběr [KS1] Dr. Max Lékárna (Padowetz), Bašty 413/2, 602 00 Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna BRNO - Starý Lískovec, U Pošty 14, 625 00 Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, České Vrbné 2327, 370 11 České Budějovice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna , Příborská 2270, 73802 Frýdek Místek

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna Dr. Max (Tesco), Rašínova 1669, 50002 Hradec Králové

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna Dr. Max (Kaufland), Romana Havelky 1241, 58601 Jihlava

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Obchodní ulice 30, 36211 Jenišov - Karlovy Vary

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Sousedská 600, 460 01 Liberec

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav (OC Bondy), 29301

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Horní lán 10a, 779 00 Olomouc

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Polská 1 (Šantovka), 77900 Olomouc

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, 28. října 65/3348, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Pekařská 83, 74705 Opava - Kateřinky

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Poděbradská 297, 53009 Pardubice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Radčická 2, 301 00, Plzeň

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Veselská 663, 19900 Praha, Letňany

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna (Butovice), Radlická 520/117,158 00 Praha 5

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Na Poříčí 30, 11000  Praha 1

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Antonína Slavíčka 1/892, 56802 Svitavy

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, ul. Města Mayen 1496, 68601 Uherské Hradiště

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Okružní 3368/7, 400 01 Ústí nad Labem-město

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, J.A. Bati 21/2, 76001 Zlín

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Nádražní, 59101 Žďár nad Sázavou

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, SNP 1081, 530 75 Chrudim

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Sjízdná 5554/2, Ostrava

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Horní 1457/59, Ostrava - Hrabůvka

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Grmelova 2032/2, Ostrava - Mariánské Hory

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Opavská 326/90, Ostrava - Plesná

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Polská 6191/21, Ostrava - Poruba

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Výškovická 3086/44, Ostrava - Zábřeh

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Pod Hranicí 1304/17, Praha 5 - Stodůlky

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Suchdolské náměstí 445, Praha 6 - Suchdol

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Pod Paťankou, Praha 6 - Podbaba

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Bělohorská 205, Praha 6 - Vypich

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Makovského 1349, Praha 6 - Řepy

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Kostelecká 822, Praha 9 - Čakovice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Mochovská 535, Praha 9 - Hloubětín

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, V Třešňovce 232, Praha 9 - Jarov

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Kamenice 1a, Brno - Bohunice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Bubeníčkova 2688/1, Brno - Židenice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Sportovní 594/21, Brno - Královo Pole

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Palackého tř. 1104/55, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Vídeňská 995/63, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, U Dálnice 744, Brno - Modřice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Ve Vaňkovce 1, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Hradecká 40, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Národní 35, Praha 1

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Revoluční 765/19, Praha 1

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Jabloňová 2137/13, Praha 10

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Přetlucká 3295/50, Praha 10

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Karlovo náměstí 8, Praha 2

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, U Plynárny 1432/64, Praha 4 - Michle

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Lhotecká 2d, Praha 4 - Modřany

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Hviezdoslavova 1600/6, Praha 4 - Litochleby

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Michnova 1622/4, Praha 4

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Soukalova 3355, Praha 4

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Dukelských hrdinů 23, Praha 7

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Střelničná 2270/46, Praha 8 - Kobylisy

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Burešova 1660/1, Praha 8 - Ládví

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Karla Čapka 1656, Šlapanice

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Tyršova 1732/41, Kuřim

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Wilsonova 8, Praha 2

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Kubíčkova 1080/6, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, nám. Svornosti 2573/6, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Libušina třída 578/19, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Halasovo náměstí, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Jugoslávská 770/13, Brno

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Sousedská 600, Liberec - Růžodol

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Vojtíškova 1783, Praha 4 - Chodov

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 6 - Bubeneč

Bez poplatku

Osobní odběr Dr. Max Lékárna, Vajgarská 1141, Praha 9 – Černý Most

Bez poplatku

 

 

 

 

 

Kupující je povinen při volbě osobního odběru vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího emailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude připraveno k odběru.

 

5.3.           

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4.           

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Článek 6.

Dodací lhůta

 

6.1.           

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

 

6.2.           

U ostatních přípravků a zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že (i) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky, (ii) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

 

Článek 7.

Odpovědnost za vady, záruka, servis

 

7.1.           

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy [zejména ustanovením § 2158 a násl. NOZ, resp. ustanovením § 2099 a násl. NOZ v případě kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ); a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

 

7.2.           

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ii) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

v)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.3.           

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 7.2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

7.4.           

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

7.5.           

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.6.           

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

 

7.7.           

V případě kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ), se nepoužijí ustanovení 7.2. až 7.6. těchto obchodních podmínek a odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ.

 

7.8.           

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

7.9.       

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

 

7.10.       

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email:eshop@drmax.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list  (ke stažení zde) kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu Dr. Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně na jakoukoliv pobočku lékáren Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny). Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.11.       

Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 7:30 do 17:30); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

 

7.12.       

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku klikněte do poradny nebo kontaktujte prodávajícího na telefonu +420 737 288 760, hovorné je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora.

 

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

 

8.1.           

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

i) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

ii) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

8.2.

Kupující, který je právnickou osobou a/nebo podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání zboží (např. tím, že v objednávce uvede své IČO a/nebo DIČ), je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených obecně závaznými předpisy, zejména NOZ.

 

8.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adrese Dr. Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno, nebo kterékoliv pobočce lékáren Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny), či emailové adrese eshop@drmax.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

           

8.4.

V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel, zaslat prodávajícímu na adresu Dr. Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno, nebo předat prodávajícímu na kterékoliv pobočce lékáren Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny). V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, je kupující povinen zboží prodávajícímu vrátit na pobočku, na níž provedl odběr zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

 

8.5.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus, vrátí tedy prodávající kupujícímu odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistí navrácení peněžních prostředků. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.6.           

Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8.7.           

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží:

(i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

(ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

8.8.           

V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 

 

8.9.           

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí i zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 

Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

 

9.1.           

Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 

Článek 10.

Ochrana osobních údajů

 

10.1.       

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

10.2.       

Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

 

10.3.       

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

·   Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.

·   Registrace v internetovém obchodě vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.

·   Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujícím.

·   Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

·   Veškeré údaje získané od kupujícího jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).

·   Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 

10.4.         

Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, m&a