Rezervační podmínky platné do 24.5.2018

8. 9. 2017 · 11 minut čtení

Rezervační podmínky

 

Článek 1. - Úvodní ustanovení

 

1.1. Provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese www.drmax.cz (dále jen „internetovástránka“) je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298 DIČ: CZ28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou následující:

i) adresa: Dr.Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno,

ii) e-mail: rezervace@drmax.cz

 

1.2. Provozovatel prostřednictvím internetové stránky nabízí fyzickým či právnickým osobám (dále jen „zákazník“) možnost rezervovat si po určitou dobu k osobnímu vyzvednutí zboží, které je skladem ve vybrané lékárně sítě Dr.Max provozované provozovatelem v České republice (dále jen „lékárna“), za cenu uvedenou na internetové stránce a za podmínek uvedených v těchto rezervačních podmínkách.

 

1.3. Při rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a zboží není zasíláno zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného zboží ve vybrané lékárně.

 

Článek 2. - Rezervace

 

2.1. Sortiment zboží nabízeného na internetové stránce se může lišit od nabídky jednotlivých kamenných lékáren sítě Dr.Max. K rezervaci je nabízeno pouze zboží, které má vybraná lékárna skladem.

 

2.2. Podmínkou rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Rezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko „Odeslat rezervaci“. Provozovatel po obdržení rezervace zákazníkovi zašle shrnutí rezervace na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při rezervaci.

 

2.3. Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu rezervace (nestandardní množství zboží, výše ceny apod.) vždy oprávněn žádat zákazníka o autorizaci rezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li zákazník rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je provozovatel oprávněn rezervaci zrušit.

 

2.4. Zákazníkem vybraná lékárna po obdržení rezervace prověří, zda má veškeré zboží skutečně skladem, připraví rezervované zboží a odešle zákazníkovi potvrzení rezervace formou e-mailu a/nebo SMS zprávy. Dokud není zákazníkovi doručeno potvrzení rezervace, zboží není v lékárně pro zákazníka připraveno a v případě, že se zákazník před potvrzením rezervace dostaví do lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající rezervaci.

 

2.5. Zboží je pro zákazníka na vybrané lékárně rezervováno po dobu pěti kalendářních dnů ode dne potvrzení rezervace.

 

2.6. Kupní smlouvu na rezervované zboží uzavře provozovatel se zákazníkem či s osobou, kterou zákazník uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží pověří, v lékárně na základě sdělení čísla rezervace nebo jména zákazníka. Převzetí rezervovaného zboží je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

Článek 3. - Cena a úhrada zboží

 

3.1. Ceny vztahující se k vybranému zboží uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku rezervace.

 

3.2. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na zboží v lékárně za cenu uvedenou na internetových stránkách je úplné dokončení rezervace zákazníkem a potvrzení rezervace ze strany provozovatele.

 

3.3. Ceny zboží uvedené na internetové stránce se mohou lišit od běžných cen nabízených v lékárnách.

 

Článek 4. - Zrušení rezervace

 

4.1. Rezervace je nezávazná. Pokud si zákazník zboží v lékárně nevyzvedne, je rezervace po uplynutí doby rezervace automaticky zrušena, nedohodne-li se provozovatel se zákazníkem v daném případě jinak.

 

4.2. Vzhledem k tomu, že k aktualizaci informací o skladových zásobách lékáren dochází na internetové stránce s určitým zpožděním, může ve výjimečných případech dojít k situaci, kdy v okamžiku odeslání rezervace zákazníkem lékárna již nemá zboží skladem, a v takovém případě může být rezervace provozovatelem zrušena. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se provozovatel bez zbytečného prodlení kontaktovat zákazníka e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení rezervovaného zboží jiným, objednání zboží apod.).

 

4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci zboží, pokud má důvodné podezření, že zákazník má v úmyslu prodávat rezervované zboží dále třetím osobám.

 

Článek 5. - Odstoupení od smlouvy

 

5.1. Přestože provedením rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s provozovatelem na základě rezervace provedené prostřednictvím internetových stránek ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

 

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy písemně informovat provozovatele:

a) na adrese Dr.Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno;

b) v kterékoliv lékárně Dr.Max provozované provozovatelem v ČR; nebo

c) na e-mailové adrese rezervace@drmax.cz,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Zákazník, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář (ke stažení zde) pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

5.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy provozovatel potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude zákazníka kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem potvrzení dalšího postupu.

 

5.4. V případě uplatnění práva dle bodu 5.1. těchto rezervačních podmínek je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od provozovatele obdržel:

a) zaslat provozovateli na adresu Dr.Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno, nebo

b) předat provozovateli v kterékoliv lékárně Dr.Max provozované provozovatelem v ČR.

V případě, že cena zboží byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, je zákazník povinen zboží vrátit v lékárně, v níž uzavřel kupní smlouvu. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

5.5. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy dle bodu 5.1. těchto rezervačních podmínek, vrátí mu provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo provozovateli doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus, vrátí tedy provozovatel zákazníkovi odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistí navrácení peněžních prostředků, ledaže se smluvní strany v daném případě dohodnou jinak. Provozovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Provozovatel však není povinen vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

 

5.6. Zákazník odpovídá provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká provozovateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

5.7. Zákazník bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit z následujících důvodů:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

5.8. Zákazník dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s provozovatelem, pokud jde o smlouvu, na základě, které provozovatel zákazníkovi vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 

5.9. Ustanovení tohoto článku rezervačních podmínek se nepoužijí pro zákazníka, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při rezervaci zboží. Právo takového zákazníka na odstoupení od smlouvy uzavřené s provozovatelem na základě rezervace se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

 

5.10. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí i zboží poskytnuté zákazníkovi za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, je darovací smlouva uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně zákazníka o bezdůvodné obohacení.

 

Článek 6. - Ochrana osobních údajů

 

6.1. Některé údaje poskytnuté zákazníkem při využití rezervačního systému mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušné právní úpravy. Osobním údajem je jakákoliv informace, na základě, které může být identifikována přímo nebo nepřímo konkrétní osoba. Zpracování osobních údajů je nezbytné za účelem řádného vyřízení požadované rezervace, a tedy využití rezervačního systému. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel pro vyřízení rezervace bude osobní údaje zákazníka uvedené při rezervaci (zejm. jméno a příjmení, telefon a email) shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, a to jako správce.

 

6.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) vyřízení rezervace, její evidence a příprava zboží dle požadavků rezervace;

b) pokud zákazník udělí souhlas se zasíláním personalizovaných obchodních sdělení (newsletteru), budou jeho osobní údaje uvedené při rezervaci využity pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi, a to včetně sdělení elektronickými prostředky, s nabídkou zboží a služeb provozovatele a třetích osob, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů; zákazník souhlasí s tím, že aby mu mohli být zasílány pouze takové nabídky, které jsou pro něj atraktivní, je provozovatel oprávněn za tímto účelem užívat také další zákazníkem předané osobní údaje a údaje o jeho nákupních preferencích a případných dalších aktivitách vůči provozovateli;

c) splnění zákonem stanovených povinností provozovatele dle příslušných veřejnoprávních předpisů a uplatnění/ochrana práv a oprávněných zájmů provozovatele.

 

6.3. Doba uchování u jednotlivých účelů je následující:

a) za účelem vyřízení rezervace budou osobní údaje shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pouze po dobu rezervace včetně jejího případného prodloužení a 15 dní po jejím ukončení;

b) pokud zákazník odsouhlasí příjem personalizovaných obchodních sdělení, budou jeho osobní údaje uchovány za tímto účelem po dobu neurčitou, přičemž zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany provozovatele kdykoliv odmítnout, a to žádostí na níže uvedené kontakty nebo v každém jednotlivém obchodním sdělení;

c) za účelem splnění příslušných právních předpisů a uplatnění/ochranu práv a oprávněných zájmů provozovatele pouze v nezbytném rozsahu po zákonem vymezenou dobu.

 

6.4. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně poskytnutých údajů. Zákazník je oprávněn kontaktovat provozovatele s jakýmikoliv dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu info@drmax.cz

 

6.5. Zákazník si je vědom, že má níže uvedená práva, a to dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a od 25.05.2018 také práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným provozovateli na kontakt uvedený v odstavci 6.4. těchto rezervačních podmínek. Zákazník má právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat provozovatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu. Pro uplatnění práv zákazník může využít kontakt uvedený v odstavci 6.4. těchto rezervačních podmínek. Od 25.05.2018 má zákazník rovněž práva vyplývající z GDPR, konkrétně práva dle článku 12 - 23 GDPR, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle GDPR má zákazník rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Dle GDRP má zákazník právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

6.6. Zpracováním osobních údajů zákazníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovateli jsou osoby uvedené na adrese: www.drmax.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

 

6.7. V případě pochybností o dodržování Vašich práv se můžete kdykoliv obrátit na provozovatele se stížností, a to na e-mail info@drmax.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, u kterého může zákazník podat stížnost.

 

Článek 7. - Závěrečná ustanovení

 

7.1. Odesláním elektronické rezervace zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení rezervačních podmínek ve znění platném v den provedení rezervace, jakož i cenu rezervovaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání rezervace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

7.2. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že obrázky zboží na internetové stránce jsou pouze ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

 

7.3. Zákazník provedením rezervace prohlašuje a zavazuje se, že má v úmyslu zboží koupit pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. V případě, že se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit provozovateli v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které provozovateli v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených provozovateli příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.     

 

7.4. Pokud by některé ustanovení těchto rezervačních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

 

7.5. Znění rezervačních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění rezervačních podmínek.

 

Tyto rezervační podmínky jsou účinné od 1. 9. 2017.