Drogerie

Allnature Peroxid vodíku 3% 500 ml

Značka: ALLNATURE
5.0
  • Allnature Peroxid vodíku 3% je čisticí prostředek, který zatočí se skvrnami a zlikviduje bakterie i řasy v bazénu. Je vhodný k čištění dřezů i rozmanitých povrchů v domácnosti.
99

O produktu: Allnature Peroxid vodíku 3% 500 ml

50139835

Úvod

Čisticí prostředek, který zatočí se skvrnami a zlikviduje bakterie. Allnature Peroxid vodíku 3% je vhodný k čištění dřezů, otírání spotřebičů a rozmanitých povrchů ve vaší domácnosti. Účinně čistí i skvrny živočišného původu – krev, moč, zvratky a znečištění, které často způsobí domácí mazlíčci. Pokud se ve vašem bazénu objeví řasy, peroxid vodíku je účinným řešením pro jejich likvidaci.

Hlavní vlastnosti

  • vhodný k čištění povrchů v domácnosti
  • čistí i skvrny živočišného původu
  • likviduje vodní řasy v bazénu

Složení

Peroxid vodíku 3%. 


Použití

Smíchejte s jedlou sodou a vytvořte čisticí směs pro odstranění skvrn na oblečení i k vyčištění připálených povrchů.


Upozornění

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné brýle a rukavice. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Nevdechujte aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: zajistěte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Standardní věty o nebezpečnosti: Při vdechnutí: Vdechování par může způsobit poleptání dýchacího traktu. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při požití Může dojít k poleptání trávicího traktu. Při zasažení očí: Způsobuje vážné poškození očí. Při styku s kůží: Dráždí kůži.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.