Desecta virucidní dezinfekce rukou 300 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Tekutý přípravek na ruce s vysokým obsahem alkoholu, účinný proti bakteriím a virům. Vhodný k očistě rukou i dezinfekci předmětů, kterých se často dotýkáte.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci v 0 lékárnách
105

O produktu

50120477

Tekutý přípravek na ruce s vysokým obsahem alkoholu účinný proti bakteriím a virům. Desecta virucidní dezinfekce rukou působí již po 30 vteřinách. Je vhodná k očistě rukou, pokud právě nemáte možnost se umýt, i k dokončení důkladné hygieny po umytí. Přípravkem můžete dezinfikovat i předměty, kterých se často dotýkáte, například klíče, brýle, volant auta i kliky dveří.

Hlavní vlastnosti:

  • účinný proti bakteriím a virům
  • hygiena rukou bez oplachování
  • dezinfekce předmětů denní potřeby

Složení

Ethanol, glycerol, peroxid vodíku, voda.

Použití

Nastříkejte na ruce dostatečné množství přípravku, přibližně 2-3 ml. Důkladně rozetřete, dokud není pokožka suchá. Zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku. Nepoužívejte na sliznice, na poškozenou pokožku a do otevřených ran. Nepoužívejte v blízkosti očí. Vyhněte se zasažení očí.

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.