Dettol Antibakteriální sprej na povrchy 500 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

Návod k použití:

Před použitím si přečtěte pokyny na obale výrobku.

1. Otočte konec trysky do polohy ON

2. Jednoduše stříkejte přímo na povrch.

3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nechte oschnout.

4. Není nutné oplachovat.

5. U elektrických zařízení před otřením nasprejujte nejprve na hadřík.

Nevhodné na: okna, zrcadla, látky, natřené či lakované povrchy. Nepoužívejte s detergenty či jinými dezinfekčními látkami. Zamezte kontaktu s dětskými plastovými láhvemi, které mohou popraskat, pokud se sterilizují parou. Před použitím si přečtěte pokyny na obale výrobku.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Při zasažení očí: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Účinná látka:

alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy: 0,96 g/kg. S biocidním úcinkem 5 minut.

Složení: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém.


Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Použité obaly odložte na

místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Kategorie produktu