516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Dr.Max Levocetirizin 5 mg 10 potahovaných tablet

Dr.Max Levocetirizin 5 mg 10 potahovaných tablet

Dr.Max Levocetirizin 5 mg 10 potahovaných tablet

50088336
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
79 Kč
Dr.Max
Skladem na e-shopu
 

Léčivý přípravek Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety je antialergikum. Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou a chronickou kopřivkou.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace: informace pro uživatele

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Levocetirizini dihydrochloridum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat
3. Jak se Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a k čemu se používá
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety je antialergikum.
Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy), chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikárie).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat
Neužívejte Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety (úplné složení přípravku je uvedeno v části 6).
- jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (těžké renální selhání s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření
Jestliže máte onemocnění ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem či zdravotní sestrou předtím, než začnete užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety se nedoporučuje k podávání dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety s jídlem a pitím
Opatrnosti je třeba při současném podávání Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a alkoholu.
U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných centrálně působících léků ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizinu nezesiluje účinky alkoholu.

Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení přípravkem Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety mohou pociťovat ospalost, malátnost a únavu. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na tento léčivý přípravek. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety obsahuje laktózu
Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se s ním před zahájením léčby přípravkem Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.

3. Jak se Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Zvláštní pokyny pro dávkování u zvláštních skupin pacientů
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin.
Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Jak a kdy užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat během jídla i bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.
Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Jestliže jste zapomněl(a) užít Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Ukončení léčby Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění progresivně znovu objevily a jejich tíže by byla vyšší než před zahájením léčby Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka či zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Častými (výskyt 1%-10%) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost / malátnost.
Méně často (0,1%-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha. Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace, bušení srdce, křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí, nevolnost a zvracení.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat a vyhledejte ihned svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi či zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety obsahuje
- Léčivou látkou je levocetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), oxid titaničitý (E171), hypromelosa (E464), makrogol 400 a polysorbát 80.

Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety vypadá a co balení obsahuje
Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou, s vyraženým značením "161" na jedné straně a "H" na druhé straně.
Tablety s levocetirizinem jsou dodávány v blistrech obsahujících 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 nebo 21 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma Ltd., First Floor Roxburghe House, 273-287 Regent Street, Londýn, W1B 2HA, Velká Británie

Výrobce
Medis International a.s., Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika
Pharmadox Healthcare Ltd., KW20 A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta
Pharmaceutical Plants Milve Ltd., Promishlena Zona – Tarnal 3200 Byala Slatina, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Portugalsko: Levocetirizina Hetero Europe 5 mg comprimidos revestidos por película
Slovenská republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Česká republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Maďarsko: Pixal 5 mg filmtabletta
Bulharsko: Levomil 5 mg
Polsko: Lecetax

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.12.2013

BALENÍ
10 potahovaných tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Dr.Max
SUKL název LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 10
Farmakoterapeutická skupina Antihistaminika pro systémovou aplikaci
Věk dítěte od 6 let
SUKL kód 202930
EAN 8595566450243

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.