Ochrana OÚ členů Klientského programu

10. 5. 2018 | 0x

Ochrana osobních údajů v klientském programu Karta výhod Dr.Max

I. Úvod

 1. Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů v klientském programu Karta výhod Dr.Max (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), při provozování klientského programu Karta výhod Dr.Max (dále jen „klientský program“). Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v klientském programu.

 2. V rámci klientského programu jsou zpracovávány osobní údaje účastníka klientského programu, kterým může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 16 let, která se platně registruje do klientského programu (dále také jen „účastník“ či „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).

 3. Vznik a zánik členství subjektu v klientském programu a práva a povinnosti subjektu vyplývající z jeho členství v klientském programu se řídí Pravidly klientského programu, která jsou dostupná na stránkách kartavyhod.drmax.cz a na vyžádání v lékárnách či výdejnách zdravotnických prostředků Dr.Max v ČR (dále jen „pravidla“).

 4. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).

 5. Subjekt je povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat dříve, než udělí souhlas ke zpracování. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.

 6. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.

 7. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

 8. Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.05.2018. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného zpracování. Při užívání klientského programu je subjekt povinen znění zásad pravidelně kontrolovat.

 

II. Kontaktní údaje správce

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující:
  www.drmax.cz 
  ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.,
  Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno 
  info@drmax.cz 
  844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora)

 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:
  dpo@drmax.cz
  ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Nové sady 996/25, 602 00 Brno

 

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány tak, aby bylo možno zajistit řádné užívání klientského programu subjektem.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je tedy zajištění poskytnutí veškerých výhod a služeb vyplývajících z členství subjektu v klientském programu, zahrnující poskytování slev, akčních nabídek a výhod, zajištění doplňkových služeb, služeb klientského portálu a mobilní aplikace včetně zasílání vybraných informací týkajících se programu, včetně nabídek zboží a služeb zahrnujících také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa).

 3. Pro naplnění účelu bude prováděno profilování (segmentace zejména dle věku a pohlaví subjektu nebo dle údajů o prováděných nákupech, aktivitách a preferencích spojených s Kartou výhod Dr.Max či on-line kontem klientského programu), a to za účelem výběru vhodných výhod a nabídek ze strany správce. V případě, že subjekt využije klientský program i v prostředí internetu, bude docházet k profilování též pomocí elektronických prostředků (zejména dle chování a preferencí), a to pro zajištění lepšího uživatelského komfortu a plné funkcionality stránek.

 4. V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující operace (činnosti) zpracování vedoucí k danému účelu:

 • evidence účastníků klientského programu a jejich verifikace,
 • ověření platnosti Karty výhod Dr.Max při jejím využívání,

 • aktualizace a doplnění údajů účastníků klientského programu,

 • segmentace pro zasílání vhodných informací,

 • segmentace pro zasílání vhodných nabídek,

 • zasílání informací nezbytných pro účastníky klientského programu, tedy zasílání tzv. transakčních sdělení,

 • poskytování výhod plynoucích z členství v klientském programu, např. při nákupech na e-shopu www.drmax.cz nebo v lékárnách či výdejnách zdravotnických prostředků správce,

 • poskytování možnosti využít on-line konto klientského programu,

 • poskytování možnosti plně využít funkcí mobilní aplikace správce,

 • zasílání informací z oblasti zdraví, kosmetiky a péče o tělo, včetně pozvánek na vzdělávací akce a návrhů na doplňkové služby.

 

IV. Právní základ zpracování

 1. Právním základem zpracování je informovaný a dobrovolný souhlas subjektu, který je udělován správci pro stanovený účel.

 2. Subjekt není povinen osobní údaje poskytovat a udělovat souhlas. Pokud však subjekt souhlas neudělí, nevznikne jeho členství v klientském programu, neboť zpracování je nezbytné pro vedení klientského programu.

 3. V případě, že subjekt svůj souhlas odvolá, jeho členství v klientském programu bude ukončena dle pravidel.

 4. Po odvolání souhlasu je právním základem oprávněný zájem správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv.

 

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu.

 2. Osobní údaje jsou v klientském programu zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • Údaje předané a vyplněné subjektem: jméno, příjmení, email, mobilní telefon, korespondenční adresa (obec, ulice, číslo popisné, PSČ, část obce, stát), pohlaví a datum narození, případně také titul, fakturační adresa, doručovací adresa a ostatní údaje vyplněné při registraci do klientského programu nebo později doplněné či změněné subjektem;

 • Údaje zjištěné správcem na základě používání Karty výhod Dr.Max a on-line konta klientského programu (rozsah těchto údajů se liší u každého subjektu, podle způsobu jakým využívá klientský program): údaje týkající se výrobků zakoupených v rámci klientského programu a související transakční údaje o ceně, o výši slevy, druhu výrobku, datu a místu zakoupení; údaje o užívání stránek www.drmax.cz (pokud subjekt využívá on-line konto klientského programu), včetně údaje o zboží zakoupeném či rezervovaném na e-shopu, údaje o vratkách zboží a on-line identifikátorech (zejména IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče); údaje o  aktivitě subjektu v rámci výhod nabízených správcem v klientském programu, údaje o účasti v soutěžích a akcích správce, užívání aplikace správce, užívání sociálních sítí, údaje z průzkumů a anket správce.

 • Správce při provozování klientského programu nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. V klientském programu jsou sice zpracovávány i údaje o léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích a potravinách pro zvláštní lékařské účely (společně dále jen „přípravek“), při jejichž výdeji byla použita Karta výhod Dr.Max či on-line konto klientského programu, tyto údaje však nevypovídají o zdravotním stavu subjektu, protože v klientském programu správcem není zjišťováno, pro koho je daný přípravek určen. Pokud například účastník klientského programu vyzvedne s Kartou výhod Dr.Max přípravek, který je určen pro jeho rodinného příslušníka, tato transakce bude spojena s konkrétní Kartou výhod Dr.Max, nicméně nevypovídá o zdravotním stavu účastníka klientského programu jakožto držitele této Karty výhod Dr.Max.

 

VI. Doba Zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu trvání členství subjektu v klientském programu dle pravidel.

 2. Subjekt je oprávněn kdykoliv požádat o ukončení jeho členství v klientském programu dle pravidel.

 3. Osobní údaje subjektu jsou po odvolání souhlasu uchovávány z důvodu oprávněného zájmu správce spočívajícím v právu na obhajobu a výkon práv, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou.

 

VII. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

 1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.

 2. Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

 • osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;

 • osoby poskytující IT služby;

 • osoby zabývající se marketingem;

 • osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů;

 • osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;

 • osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;

 • osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;

 • osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích;

 • osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenosti.

 1. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do klientského programu. Těmito příjemci jsou zejména osoby provozující lékárny či výdejny zdravotnických prostředků Dr.Max v ČR nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující subjektem zvolenou metodu úhrady zboží.
 2. Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 3. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

 

VIII. Uplatnění práv, odvolání souhlasu

 1. Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.

 2. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.

 3. O ukončení zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky může subjekt požádat též způsobem uvedeným  v každém jednotlivém obchodním sdělení.

 4. Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijetí správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa) bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

 5. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.

 6. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

 

IX. Podrobné poučení o právech

 1. Právo na přístup

 • Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.

 • Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.

 • Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

 • Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 • Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

 1. Právo na opravu
 • Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.

 • S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

 • Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování
 • Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

 • Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 1. Právo na přenositelnost údajů
 • Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo

b) zpracování se provádí automatizovaně.

 • Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností správce.

 • Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.

 • Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Právo vznést námitku
 • Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 • Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

 • Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí při provozování klientského programu výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.