Informace o zpracování osobních údajů uvedených ve stížnosti

14. 3. 2019 · 4 minuty čtení

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), jakožto poskytovatel zdravotních služeb a provozovatel internetové stránky www.drmax.cz, tímto informuje o základních zásadách a principech, v souladu s kterými zpracovává osobní údaje uvedené ve stížnosti podané prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách stiznosti.drmax.cz (dále jen „stížnost“), obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Obecné zásady ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje uvedené ve stížnosti jsou zpracovávány za účelem přijetí, posouzení a vyřízení stížnosti a vedení evidence o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení. Za tímto účelem správce zpracovává údaje v rozsahu poskytnutém stěžovatelem ve stížnosti. Jedná se zejména o e-mailovou adresu stěžovatele, identifikaci lékárny, které se stížnost týká, předmět a popis stížnosti, kategorii, do které stížnost spadá, a případné další informace či soubory, které stěžovatel ke stížnosti připojí. Dále správce zpracovává údaje o komunikaci se stěžovatelem a o způsobu vyřízení stížnosti. Některé ze shromažďovaných osobních údajů mohou vypovídat o zdravotním stavu, a jde pak o zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce však pro vyřízení stížnosti poskytnutí takových údajů od stěžovatele nevyžaduje a je tedy zcela na rozhodnutí stěžovatele, zda takové údaje správci ve stížnosti poskytne a jaké dokumenty k ní přiloží.

 

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb a zacházení s léčivy, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nemůže dojít ze strany správce k přijetí a vyřízení stížnosti.

 

Osobní údaje jsou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu 5 let od vyřízení stížnosti.

 

Subjekt, tedy fyzická osoba identifikovaná nebo identifikovatelná na základě údajů uvedených ve stížnosti, má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem na adrese sídla správce. Vzhledem k tomu, že některé údaje uvedené ve stížnosti mohou vypovídat o zdravotním stavu subjektu, a jde pak o zvláštní kategorii osobních údajů, budou tyto údaje subjektu zpřístupněny až po ověření jeho totožnosti.

 

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií a komunikací. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě, že se subjekt domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Podrobné poučení o právech naleznete v Obecných zásadách zpracování osobních údajů.