Informace o zpracování osobních údajů v rámci e-learningu Academiq

14. 3. 2019 · 5 minut čtení
 1. Úvod
  1. Účelem tohoto dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v rámci e-learningu Academiq (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“) v případě provozu e-learningu Academiq dostupného na internetových stránkách správce. Obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Obecné zásady ochrany osobních údajů.
  2. Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
  3. Správce v rámci provozu e-learningu Academiq zpracovává zpravidla osobní údaje registrovaných uživatelů e-learningu Academiq (dále také jen „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, tj. subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).
  4. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).
  5. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.
  6. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.
  7. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti. Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.
  8. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit.
  9. Informace týkající se zpracování osobních údajů zaměstnanců správce jsou podrobně upraveny v jiných dokumentech.
 2. Kontaktní údaje správce
  1. Kontaktní údaje správce jsou následující:
   1. www.drmax.cz
   2. 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora)
   3. info@drmax.cz
   4. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr. Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno
  2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:
   1. dpo@drmax.cz
   2. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služeb e-learningových kurzů a oznamování údajů o účastnících kurzů České lékárnické komoře, monitorování a vyhodnocení úspěšnosti kurzu.
  2. V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující operace (činnosti) zpracování vedoucí k danému účelu:
   1. vydávání a kontrola přístupových údajů;
   2. provozování studia akreditovaných e-learningových kurzů;
   3. vydávání certifikátů o úspěšném absolvování akreditovaných e-learningových kurzů;
   4. informování České lékárnické komory o účastnících.
 4. Právní základ zpracování
  1. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a po jejím ukončení oprávněný zájem spočívající v ochraně důležitých zájmů správce, zejména pro případ sporu, nebo kontroly dozorového orgánu. Některé údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (zákon o účetnictví apod.).
  2. Subjekt je oprávněn k podání námitky proti zpracování za účelem zjištění, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů omezeno na uložení nebo na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu.
  2. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány v rozsahu:
   1. identifikační a kontaktní údaje (údaje uvedené zejména v Přihlášce nového uživatele a Žádosti o studium akreditovaného e-learningu);
   2. platební údaje;
   3. údaje spojené se studiem akreditovaného kurzu (zejména název a počet vystudovaných kurzů, úspěšnost v testech);
   4. elektronické identifikátory (v souvislosti s přihlašovacími údaji).
  3. Správce v rámci uvedených účelů nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. Pokud některý z těchto údajů subjekt údajů v rámci komunikace se správcem poskytne, jedná se o nahodilé shromáždění těchto údajů, které nejsou následně zpracovávány.
 6. Doba Zpracování Osobních údajů
  1. Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu odpovídající účelu zpracování a příslušnému právnímu titulu.
  2. Doba uchování činí nejvíce 5 let od absolvování posledního kurzu.
 7. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci
  1. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecnými zásadami zpracování osobních údajů.
  2. Dalším příjemcem zpracovávaných osobních údajů je Česká lékárnická komora.
 8. Uplatnění práv
  1. Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.
  2. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.
  3. Žádost, dotaz, námitky, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijetí správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.
  4. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
  5. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.
 9. Podrobné poučení o právech naleznete v Obecných zásadách zpracování osobních údajů.