516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Tebokan 40 mg 100 potahovaných tablet

Tebokan 40 mg 100 potahovaných tablet

Tebokan 40 mg 100 potahovaných tablet

50023004
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
289 Kč
Skladem na e-shopu

Bez porady s lékařem se přípravek užívá při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita hlavně u starších osob.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TEBOKAN 40 mg
Potahované tablety

Ginkgo bilobae extractum sicc. normatum (EGb 761)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TEBOKAN 40 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 8 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TEBOKAN 40 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TEBOKAN 40 mg užívat
3. Jak se TEBOKAN 40 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TEBOKAN 40 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE TEBOKAN 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TEBOKAN 40 mg obsahuje speciální extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce protiedémově (proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a snižuje tvorbu a přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných kyslíkových radikálů).

Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, jejíž množství je ve stáří sníženo.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá
- při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita hlavně u starších osob.


Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá
- při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence).
- při poruchách prokrvení končetin a mikrocirkulace jako je obstrukční choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. podle Fontaina (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom apod.,
- při senzorických poruchách na základě cévní insuficience (nedostatečnosti): závratích, ušních šelestech (tinitus), snížení sluchu u starších osob.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TEBOKAN 40 mg UŽÍVAT
Neužívejte TEBOKAN 40 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na extrakty z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) nebo na kteroukoli další složku léku TEBOKAN 40 mg.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TEBOKAN 40 mg je zapotřebí
Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné dostatečné výsledky týkající se aplikace tohoto přípravku u dětí, neměl by být podáván dětem mladším 12 let. TEBOKAN 40 mg není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nelze vyloučit interakci s léky, které snižují srážení krve. Je třeba opatrnosti při případném současném podávání léčiv s obdobnými účinky (např. léčivy působícími rozšíření cév či zrychlení srdeční činnosti apod.)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O vhodnosti současného užívání přípravku Tebokan 40 mg s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství a kojení
Užívání přípravku Tebokan 40 mg se v době těhotenství a kojení nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.

Důležité informace o některých složkách TEBOKANU 40 mg
TEBOKAN 40 mg potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař oznámil, že trpíte přecitlivělostí na některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete lék užívat.

3. JAK SE TEBOKAN 40 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte TEBOKAN 40 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování:
Při poruchách duševní výkonnosti:
Obvyklá dávka přípravku je 1 potahovaná tableta (odpovídá 40 mg extraktu z ginkga) podávána 3 x denně. Potahované tablety se užívají ráno, v poledne a večer nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.

Užívání Tebokanu 40 mg není závislé na jídle. Doba léčby závisí na závažnosti příznaků a měla by trvat nejméně 8 týdnů. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 8 týdnů, vyhledejte lékaře.

Bez porady s lékařem se Tebokan 40 mg nesmí užívat déle než 3 měsíce, neboť po této době je třeba přehodnocení léčby.


Při syndromu demence /typy viz výše/: 1 - 2 potahované tablety třikrát denně. Délka podávání musí být úměrná tíži postižení, minimální doba léčby by měla být nejméně 8 týdnů (chronické onemocnění), po tříměsíční terapii je třeba posoudit prospěšnost pokračování v léčbě.
Při poruchách prokrvení končetin, mikrocirkulace (oběh tekutiny na úrovni jednotlivých tkání) a při senzorických (smyslových) poruchách: Podávat 1 potahovanou tabletu 3 x denně až 2 potahované tablety 2 x denně.
Obstrukční choroba periferních tepen: podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě vertiga (závrať) a tinitu (ušní šelest) však kůra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch.

Jestliže jste užil(a) více Tebokanu 40 mg, než jste měl(a)
TEBOKAN 40 mg je lék, který je velmi dobře snášen. Symptomy z předávkování nebyly dosud zaznamenány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TEBOKAN 40 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo je napsané v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i TEBOKAN 40 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence:
Velmi časté: Více než 1 na 10 léčených osob
Časté: Více než 1 na 100 léčených osob
Méně časté: Více než 1 na 1000 léčených osob
Vzácné: Více než 1 na 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 na 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje všechny reakce, které se vyskytly během léčby Tebokanem 40 mg, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.
Ve velmi vzácných případech byly při užívání přípravku zaznamenány mírné žaludeční/střevní obtíže, bolesti hlavy, návaly nebo alergické reakce kůže (zrudnutí, prosáknutí nebo svědění). Ve velmi vzácných případech se při dlouhodobém užívání přípravků obsahujících Ginkgo extrakt, částečně neznámé kvality; vyskytlo krvácení neznámého původu. Při speciálních klinických výzkumech prováděných se speciálním výtažkem Ginkgo EGb 761 v denní dávce 240 mg však nebyl zjištěn žádný vliv na srážlivost krve (použito PTT, Quickův test, délka krvácení).

Co je potřeba udělat v případě nežádoucích účinků
Pokud by se vyskytly nějaké z výše uvedených nežádoucích účinků, prosím poraďte se s lékařem, aby mohl posoudit, zdali tyto příznaky souvisí s užíváním léku Tebokan 40 mg nebo jsou důsledkem jiné příčiny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TEBOKAN 40 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
TEBOKAN 40 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co TEBOKAN 40 mg obsahuje
Léčivou látkou je standardizovaný extrakt Ginkgo biloba (EGb 761) (Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1)) extrahovaný acetonem 60% (m/m) v množství 40 mg v 1 potahované tabletě obsahující 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid).
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa monohydrát laktosy, makrogol 1500, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, dimetikonová emulze SE 2, mastek, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172.

Jak TEBOKAN 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení
TEBOKAN 40 mg je žlutá, hladká, kulatá potahovaná tableta. TEBOKAN 40 mg je dostupný v balení po 20, 50, 100 (50+50), 100, 150 a 200 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.3.2011

BALENÍ
100 potahovaných tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Tebokan
SUKL název TEBOKAN 40MG TBL FLM 100
Farmakoterapeutická skupina fytofarmaka
Věk dítěte od 12 let
SUKL kód 13491
EAN 9006396111635

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.