Drogerie

Jar Platinum Lemon kapsle do myčky 125 ks

Značka: JAR
5.0
  • Kapsle do myčky Jar Platinum Lemon perfektně odstraňují mastnotu i odolné a zaschlé nečistoty z nádobí. Poradí si i s usazováním mastnoty v odpadu, filtru i na mycích ramenech.
Získejte 100 Kč zpět při nákupu produktů značky Jar v minimální hodnotě 400 Kč
589

O produktu: Jar Platinum Lemon kapsle do myčky 125 ks

50145267

Úvod

Kapsle do myčky Jar Platinum Lemon perfektně odstraňují mastnotu i odolné a zaschlé nečistoty z nádobí. Chrání sklo i jiné náchylné materiály jako je například stříbro. Poradí si i s usazováním mastnoty v odpadu, filtru i na mycích ramenech. Navržené i otestované k používání ve všech renomovaných myčkách. Jar spojuje v jedné aktivní kapsli tekutý i práškový prostředek. Kapsle je okamžitě připravena k použití, nemusíte ji rozbalovat. Zanechává čisté, zářivé nádobí i myčku. 

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje mastnotu i odolné nečistoty
  • zanechává čisté a zářivé nádobí
  • bojuje proti zanesení filtru i ramen myčky

Použití

Kapsli vložte do zásobníku na mycí prostředek a uzavřete. Při manipulaci s kapslemi mějte suché ruce. Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte. Balení po každém použití opět uzavřete.


Upozornění

Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.