Finish Kapsle na čištění myčky 6 ks

Drogerie

Značka: FINISH
Kapsle na čištění myčky Finish dokonale odstraňují mastnotu a nečistoty z myčky. Aktivně vyčistí trubky, trysky, filtr i rameno a zanechají je zářivě čisté. Čistá myčka = čisté nádobí.
129

O produktu

50146383

Kapsle na čištění myčky Finish dokonale odstraňují mastnotu a nečistoty z myčky. Důkladně vyčistí trubky, trysky, filtr i rameno a zanechají je zářivě čisté. I když si myčka poradí se špinavým nádobím, mohou jí zbytky mastnoty a špíny uniknout a hromadit se uvnitř myčky. Pečujte o svou myčku, aby vaše nádobí bylo čisté a bez nečistot. Pravidelná údržba myčky může prodloužit její životnost.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňují mastnotu a nečistoty
  • čistá myčka = čisté nádobí
  • údržba myčky může prodloužit její životnost

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (subtilisin), parfém (limonene).

Použití

Tablety jednoduše vložíte na dno myčky a společně s nádobím uvnitř spustíte mycí cyklus. Pro hygienickou čistotu a prevenci doporučujeme používat tablety minimálně jednou měsíčně. Dotýkejte se pouze suchýma rukama. Kapsli nerozbalujte, nepropichujte ani nedělte. Vhodné pro všechny myčky nádobí.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.