Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety 36 tablet

Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety 36 tablet

50071286
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
59 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem
Dr.max

Ibuprofen Dr.Max 400 mg se používá ke zmírnění mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti a ke snížení horečky.

Podrobné informace o produktu

 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta
 
Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety
 
Ibuprofenum
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • do 3 dnů u dospívajících;
 • do 7 dnů u dospělých.
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Ibuprofen Dr.Max a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr.Max užívat
 3. Jak se Ibuprofen Dr.Max užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ibuprofen Dr.Max uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 
 

1. Co je Ibuprofen Dr.Max a k čemu se používá

 
Ibuprofen Dr.Max patří do skupiny léků, které se nazývají NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), které tlumí bolest, zánět a snižují horečku.
 
Ibuprofen Dr.Max 400 mg se používá ke zmírnění mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti a ke snížení horečky.
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr.Max užívat
 

Neužívejte Ibuprofen Dr.Max

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte alergické reakce jako astma, rýmu, svědivou vyrážku nebo otok rtů, obličeje, jazyka či hrdla po použití léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou nebo jiných léků na bolest a zánět (NSAID)
 • jestliže jste měl(a) nebo máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení v souvislosti s předchozím používáním léků na bolest a zánět (NSAID)
 • jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení nebo jestliže jste měl(a) v minulosti dvě nebo více těchto příhod
 • jestliže máte závažné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem (včetně ischemické choroby srdeční)
 • jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství
 • jestliže jste silně dehydratován(a) (způsobeno např. zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin)
 • jestliže trpíte aktivním krvácením (včetně krvácení do mozku)
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby z neznámých příčin
 
Ibuprofen Dr.Max 400 mg nesmí užívat děti mladší 12 let.
 
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr.Max se poraďte se svým lékařem,

 • pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo jiné autoimunitní onemocnění
 • pokud máte vrozenou poruchu červeného krevního barviva hemoglobin (porfyrie)
 • pokud máte chronické zánětlivé střevní onemocnění, jako je zánět tlustého střeva s vředy (ulcerózní kolitida), zánětlivé postižení trávicího traktu (Crohnova choroba) či jiné choroby žaludku nebo střev
 • pokud máte poruchu krvetvorby
 • pokud máte problémy se srážením krve
 • pokud máte alergie, sennou rýmu, astma, chronické zduření nosní sliznice, dutin, nosních mandlí nebo chronické obstrukční onemocnění dýchacího systému, protože v těchto případech je větší riziko zúžení dýchacích cest s dýchacími potížemi (bronchospasmus)
 • pokud máte problémy s oběhem krve v tepnách horních či dolních končetin
 • pokud máte jaterní, ledvinové nebo srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak
 • pokud jste se právě podrobil(a) velkému chirurgickému výkonu
 • pokud jste v 1. až 6. měsíci těhotenství
 • pokud kojíte.
 

Starší pacienti

Jestliže jste starší osoba, budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci trávicího traktu, které mohou být i smrtelné.
 

Vředy, perforace a krvácení do žaludku nebo střev

Jestliže jste měl(a) v minulosti vřed žaludku nebo střev, zejména pokud byl komplikován perforací nebo krvácel, měl(a) byste dávat pozor na jakékoli neobvyklé břišní příznaky a sdělit je neprodleně svému lékaři, zejména pokud se tyto projevy objeví na začátku léčby, protože riziko krvácení a tvorby vředů v zažívacím systému je v tomto případě větší, a to zejména u starších pacientů. Jestliže se objeví krvácení nebo vředy v zažívacím traktu, je třeba léčbu ihned ukončit.
 
Krvácení, vředy nebo perforace žaludku či střev se mohou objevit bez jakýchkoliv varovných příznaků i u pacientů, kteří dosud nikdy tyto potíže neměli. Tyto komplikace mohou být rovněž smrtelné.
 
Riziko vředů, perforace (proděravění) nebo krvácení do žaludku či střev se obecně zvyšuje s vyššími dávkami ibuprofenu. Riziko se rovněž zvyšuje při užívání ibuprofenu společně s některými dalšími léky (viz část Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max).
 

Kožní reakce

Přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max s prvním příznakem kožní vyrážky, postižením sliznic nebo jiných známek alergie, protože se může jednat o první příznak závažných kožních reakcí (exfoliativní dermatitis, erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), které mohou být někdy i smrtelné. Největší riziko vzniku těchto reakcí je v prvním měsíci léčby.
 

Účinky na srdce a mozek

Užívání léků jako je Ibuprofen Dr.Max může mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte proto doporučenou dávku ani dobu léčby (7 dní u dospělých nebo 3 dny u dospívajících).
 
Jestliže máte srdeční potíže, prodělal(a) jste mozkovou mrtvici nebo se domníváte, že u Vás mohou existovat rizikové faktory pro vznik těchto chorob (např. proto, že máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se o léčbě se svým lékařem či lékárníkem.
 

Účinky na ledviny

Ibuprofen může způsobovat problémy s funkcí ledvin, a to i u pacientů, kteří dosud neměli žádné potíže s ledvinami. Tyto potíže mohou u náchylných osob mít za následek otoky nohou a vést až k srdečnímu selhání nebo se může objevit vysoký krevní tlak.
 
Ibuprofen může způsobit poškození ledvin, zejména u pacientů, kteří již mají potíže s ledvinami, srdcem nebo játry nebo užívají diuretika, ACE inhibitory, případně u starších nemocných. Ukončení léčby ibuprofenem obvykle vede k úpravě stavu.
 

Další upozornění

Při dlouhodobém užívání léků proti bolesti ve vysokých dávkách se může objevit bolest hlavy, která se nemá léčit vyššími dávkami tohoto přípravku. Pravidelné užívání léků proti bolesti může způsobit trvalé poškození ledvin a riziko selhání ledvin.
 
Ibuprofen Dr.Max může snížit Vaši šanci otěhotnět. Jestliže plánujete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním, informujte o tom svého lékaře.
 
Děti a dospívající
Nepodávajte dětem mladším 12 let.
 
U dehydrovaných dětí a dospívajících může ibuprofen způsobit poruchy funkce ledvin.
 

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 
Nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max mohou být výraznější, pokud se současně užívají některé další léky. Naopak, Ibuprofen Dr.Max může zvýšit nebo snížit účinek jiných léků nebo zvýraznit jejich nežádoucí účinky, pokud se tyto léky užívají současně.
 
Řekněte svému lékaři, pokud užíváte následující léky:
 • jiné nesteroidní protizánětlivé léky
 • kyselinu acetylsalicylovou
 • antikoagulancia (léky na ředění krve) jako je warfarin nebo heparin
 • léky proti srážení krevních destiček (proti srážení krve) jako je tiklopidin nebo klopidogrel
 • methotrexát (používaný k léčbě rakoviny a autoimunitních chorob)
 • digoxin (na léčbu různých srdečních chorob)
 • fenytoin (používá se k prevenci vzniku epileptických záchvatů)
 • lithium (používá se k léčbě deprese a mánie)
 • diuretika (léky na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik
 • antihypertenziva (léky na vysoký krevní tlak):
 • ACE inhibitory, např. kaptopril
 • beta-blokátory
 • antagonisté receptoru angiotenzinu II
 • cholestyramin (používaný k léčbě vysokého cholesterolu)
 • aminoglykosidy (léky proti některým typům bakterií)
 • SSRI (léky proti depresi) jako je paroxetin, sertralin, citalopram
 • moklobemid (RIMA - lék na depresi nebo sociální fobii)
 • cyklosporin, takrolimus (léky na potlačení imunitní odpovědi po transplantaci orgánu)
 • zidovudin nebo ritonavir (používají se k léčbě pacientů s HIV)
 • mifepriston
 • probenecid nebo sulfinpyrazon (na léčbu dny)
 • chinolonová antibiotika
 • deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky 2. typu)
 • kortikosteroidy (proti zánětům)
 • bisfosfonáty (používané při osteoporóze, Pagetově chorobě a ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi)
 • oxpentifylin ((pentoxifylin) používaný k léčbě chorob spojených s poruchou krevního oběhu v dolních nebo horních končetinách)
 • baklofen (lék uvolňující svaly).
 
Pokud užíváte výše uvedené léky, poraďte se svým lékařem, než začnete užívat Ibuprofen Dr.Max.
 

Ibuprofen Dr.Max s jídlem a pitím

Ibuprofen Dr.Max užívejte s jídlem nebo po jídle. Tabletu zapijte sklenicí vody.
 
Nepijte alkohol, protože může zhoršit nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max, a to zejména účinky na žaludek, střeva či mozek.
 

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 
Ibuprofen se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství, protože může způsobit významné poruchy srdce, plic a ledvin u ještě nenarozeného dítěte. Jestliže se používá na konci těhotenství, může způsobit krvácení u matky a dítěte a oslabit sílu děložních stahů, což může opozdit nástup porodu. V prvních 6 měsících těhotenství smíte používat Ibuprofen Dr.Max pouze po konzultaci se svým lékařem, a to jen pokud je to zcela nezbytné.
 
Přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou zhoršit plodnost žen. Tento účinek je reverzibilní a odezní po vysazení léku.
 
Ibuprofen se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka a při krátkodobé léčbě není obvykle nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit předčasné ukončení kojení.
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibuprofen obecně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jelikož však při používání vysokých dávek se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, ospalost a závratě (často hlášeny) a poruchy zraku (hlášeny méně často), u jednotlivých pacientů může být snížena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Tento účinek je umocněn současným požitím alkoholu.
 
 

3. Jak se Ibuprofen Dr.Max užívá

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Nežádoucí účinky lze minimalizovat používáním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu potřebnou ke zvládnutí projevů choroby.
 
Dospělí nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 7 dní bez porady s lékařem. Děti a dospívající nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 3 dny bez porady s lékařem.
 
Dávka ibuprofenu závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta. Doporučená dávka je:
 
Mírná až středně silná bolest a horečka

Dospělí a dospívající nad 12 let (≥ 40 kg)

Užívá se ½ až 1 tableta v jednorázové dávce nebo 3-4 krát denně v intervalu 4 až 6 hodin. Dávkování u bolesti hlavy při migréně: 1 tableta v jednorázové dávce, v případě potřeby 1 tableta v intervalech 4 až 6 hodin.
Maximální denní dávka nemá překročit 3 tablety (1 200 mg).
 
Bolesti při menstruaci

Dospělí a dospívající nad 12 let

Užívá se ½ až 1 tableta 1-3 krát denně podle potřeby v intervalu 4 až 6 hodin. Maximální počet tablet nemá překročit 3 tablety (1 200 mg) v jednom dni.
 
Tabletu užijte s jídlem nebo po jídle a zapijte ji sklenicí vody. Pro snadné spolknutí léku nebo úpravu dávek je možné tabletu rozdělit na dvě poloviny.
 
Pokud jste dospělí a Váš stav se nezlepšil do 7 dní nebo se zhoršil, obraťte se na svého lékaře. Pokud je nutné podávat dítěti nebo dospívajícímu tento přípravek déle než 3 dny nebo se příznaky onemocnění zhoršují, obraťte se na lékaře.
 
Použití u dětí
Ibuprofen Dr.Max 400 mg se nesmí podávat dětem mladším 12 let.
 
Starší pacienti
Jestliže jste starší osoba, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max poraďte se se svým lékařem, protože budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci v trávicím traktu, což může být i smrtelná komplikace. Váš lékař Vám poradí.
 
Snížená funkce ledvin nebo jater
Jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max poraďte se svým lékařem. Lékař Vám dá příslušné pokyny.
 

Jestliže jste užil(a) víc přípravku Ibuprofen Dr.Max, než jste měl(a)

Jestliže užijete více tablet přípravku Ibuprofen Dr.Max než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře, lékařskou pohotovostní službu nebo lékárníka.
Příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení a bolest žaludku nebo průjem. Rovněž se může vyskytnout hučení v uších, bolest hlavy, závratě a krvácení do žaludku nebo střev. U závažnějších případů předávkování se může vyskytnout netečnost, vzrušení, dezorientace, kóma, záchvaty, křeče (zejména u dětí), rozmazané vidění, oční problémy, selhání ledvin, poškození jater, nízký krevní tlak, dechový útlum, modravé zbarvení rtů, jazyka a prstů a zvýšený sklon ke krvácení. U astmatiků může rovněž dojít ke zhoršení astmatu.
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ibuprofen Dr.Max

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku svého léku, vezměte si příští dávku co nejdříve, pokud však nezbývají méně než 4 hodiny do příští dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
 

4. Možné nežádoucí účinky

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Nežádoucí účinky se častěji vyskytují při vyšších dávkách a delším trvání léčby.
 
Užívání léků, jako je Ibuprofen Dr.Max, může mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo mozkové mrtvice. Při používání NSAID bylo popsáno zadržování vody (otoky), vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle frekvence výskytu a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí
Časté: mohou se vyskytnout u 1 až 10 ze 100 lidí
Méně časté: mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 1 000 lidí
Vzácné: mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 10 000 lidí
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 lidí
Není známo: frekvenci výskytu nelze určit z dostupných údajů.
 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou významné, a pokud se u Vás vyskytnou, vyžadují okamžitý zásah. V případě, že se vyskytnou níže uvedené projevy, přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max a okamžitě vyhledejte lékaře:
 
Časté
 • černá dehtovitá stolice nebo zvracení s příměsí krve (vřed v zažívacím traktu s krvácením).
Velmi vzácné
 • otok obličeje, rtů a hrdla (hrtanu), který může způsobit výrazné dýchací obtíže (angioedém), rychlý srdeční tep, závažný pokles krevního tlaku nebo život ohrožující šok
 • náhlá alergická reakce s dušností, sípáním a poklesem krevního tlaku
 • závažná vyrážka s tvorbou puchýřů na kůži, zejména na dolních končetinách, pažích, rukou a nohou, ale může se objevit i na obličeji a rtech (erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom). Tyto obtíže mohou být ještě závažnější, puchýře jsou větší a rozšiřují se a části pokožky se mohou olupovat (Lyellův syndrom). Může se rovněž objevit závažná infekce s odumřením kůže (nekrózou), podkožní tkáně a svalů.
 
Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky, přestaňte užívat lék a obraťte se co nejdříve na svého lékaře:
 
Velmi časté
 • pálení žáhy, bolest břicha, špatné trávení.
Méně časté
 • rozmazané vidění nebo jiné oční potíže jako citlivost na světlo
 • reakce z přecitlivělosti jako je kožní vyrážka, svědění, záchvaty astmatu (někdy s nízkým krevním tlakem).

Vzácné

 • ztráta zraku.
Velmi vzácné
 • náhle vzniklý otok plic s následnou dušností, vysokým krevním tlakem, zadržováním vody a přibýváním na váze.
 
Další možné nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max jsou:
 
Velmi časté
 • zažívací poruchy jako průjem, pocit nevolnosti, zvracení, plynatost, zácpa.
 
Časté
 • vřed v zažívacím traktu s perforací nebo bez ní
 • zánět střev a zhoršení zánětu tlustého střeva (kolitida) a zažívacího systému (Crohnova choroba) a komplikace slizničních výchlipek (divertiklů) na tlustém střevě (perforace nebo píštěl)
 • mikroskopické krvácení do střev, které může mít za následek chudokrevnost (anémii)
 • vředy a zánět v dutině ústní
 • bolest hlavy, ospalost, závratě, únava, neklid, nespavost a podrážděnost.
 
 • Méně časté zánět žaludeční sliznice
 • ledvinové potíže včetně otoků, zánět ledvin a selhání ledvin
 • rýma
 • dýchací obtíže (bronchospasmus).
 

Vzácné

 • deprese, zmatenost, halucinace
 • syndrom lupus erythematodes
 • zvýšení hladiny močoviny a jaterních enzymů v krvi, pokles koncentrace hematokritu a krevního barviva hemoglobin, zpomalení shlukování krevních destiček a prodloužení doby krvácivosti, pokles hladiny vápníku v séru a zvýšení hladiny kyseliny močové v séru.
 
Velmi vzácné
 • nepříjemné vnímání srdeční činnosti, srdeční selhání, srdeční infarkt nebo vysoký krevní tlak
 • poruchy krvetvorby (s projevy jako horečka, bolest v krku, povrchové vředy v dutině ústní, chřipkové symptomy, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže)
 • zvonění nebo hučení v uších
 • zánět jícnu nebo slinivky břišní
 • zúžení střev
 • akutní zánět jater, žlutavé zbarvení pokožky a očního bělma, porucha funkce jater, poškození nebo selhání jater
 • zánět mozkových blan (bez přítomnosti bakteriální infekce)
 • poškození tkáně ledvin
 • vypadávání vlasů.
 
Není známo:
 • brnění v dlaních a na chodidlech
 • úzkost
 • zhoršený sluch
 • celkový pocit nevolnosti
 • Zánět očního nervu, který může způsobit problémy s viděním
 
Ibuprofen Dr.Max může způsobit snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím může být snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu nebo horečka s místními projevy infekce, jako je bolest v krku (larynx), hrtanu či ústech nebo potíže s močením, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Bude Vám provedeno vyšetření krve s cílem zjistit případné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o užívání tohoto léku.
 
Při léčbě ibuprofenem se u některých pacientů s autoimunitním onemocněním jako je systémový lupus erythematodes nebo smíšená choroba pojiva vyskytl zánět mozkových blan (meningitida) projevující se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo dezorientací.
 
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více inf

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Dr.max Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 12 let Farmakoterapeutická skupina analgetika, antipyretika
SUKL 201343 EAN 8595566450342

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.