Informace o zpracování osobních údajů při administraci žádosti o peněžní či věcný dar

14. 3. 2019 · 3 minuty čtení

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), jakožto provozovatel internetové stránky www.drmax.cz, tímto informuje o základních zásadách a principech, v souladu s kterými zpracovává osobní údaje uvedené v žádosti o peněžní či věcný dar podané prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách www.drmax.cz v sekci „Pomáháme“ (dále jen „žádost“). Obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Obecné zásady ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje uvedené v žádosti jsou zpracovávány za účelem přijetí a posouzení žádosti a pro získání případných doplňujících informací o organizaci a projektu, kterých se žádost týká. Za tímto účelem správce zpracovává osobní údaje, které žadatel uvede v žádosti, údaje zjištěné z veřejných rejstříků a případné údaje zveřejněné na webových stránkách, na něž je v žádosti odkazováno.

 

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání před uzavřením darovací smlouvy a pro její splnění, v případě, že správcem dar bude poskytnut. Zpracování je současně nutné rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů ze strany správce nedojde k posouzení žádosti.

 

Osobní údaje uvedené v žádosti jsou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu maximálně 6 měsíců od rozhodnutí správce, zda žádosti vyhoví a dar bude poskytnut či nikoliv.

 

Subjekt, tedy fyzická osoba identifikovaná nebo identifikovatelná na základě údajů uvedených v žádosti, má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem na adrese sídla správce.

 

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií a komunikací. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě, že se subjekt domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Podrobné poučení o právech naleznete v Obecných zásadách zpracování osobních údajů.