Dr.Max XYLOMETAZOLIN 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml

Dr.Max XYLOMETAZOLIN 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
69 Kč Dostupnost:
skladem

Přípravek Xylometazolin Dr.Max 1mg/ml je určen pro rychlou a dlouhotrvající úlevu od ucpaného nosu, snižuje otok nosní sliznice. Pomáhá udržovat volný nosní průchod, což usnadňuje dýchání, pokud máte ucpaný nebo plný nos.

Podrobné informace o produktu

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Nosní sprej, roztok

Xylometazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml používat

3. Jak se Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml a k čemu se používá

Léková skupina

Xylometazolin hydrochlorid zajišťuje rychlou a dlouhotrvající úlevu od ucpaného nosu, snižuje otok nosní sliznice. Pomáhá udržovat volný nosní průchod, což usnadňuje dýchání, pokud máte ucpaný nebo plný nos.

Účinek tohoto léku začíná během několika minut a trvá několik hodin. Xylometazolin je dobře snášen i pacienty s citlivou nosní sliznicí.

 

Aplikace léčiva

Pro ucpaný nos.

Tento léčivý přípravek není vhodný pro děti do 12 let. Pro děti od 2 do 12 let je k dispozici jiná síla (0,5 mg/ml).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml používat

Nepoužívejte Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml:

- jestliže jste alergický(á) na xylometazolin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- jestliže jste nedávno podstoupil(a) nosní operaci. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestli můžete začít používat xylometazolin hydrochlorid.

- jestliže máte suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca).

- u dětí mladších 12 let.

 

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože za těchto okolností pro Vás nemusí být používání tohoto léčivého přípravku vhodné.

Upozornění a opatření

Před použitím Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě trpí některým z následujících stavů:

 • vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdce a cév
 • onemocnění štítné žlázy
 • cukrovka (diabetes)
 • zvětšená prostata
 • porfyrie (metabolická porucha, která postihuje kůži a/nebo nervový systém)
 • nádor dřeně nadledvin (feochromocytom)
 • glaukom s uzavřeným úhlem

 

Stejně jako jiné podobné léčivé přípravky u velmi citlivých pacientů může Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml způsobit poruchy spánku, závratě a třes. Obraťte se na svého lékaře, pokud jsou tyto příznaky obtěžující.

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml se nemá používat déle než jeden týden. Dlouhodobé nebo nadměrné užívání může způsobit ztluštění nosní sliznice, takže se zdá, že příznaky, kvůli kterým se nosní sprej používal, nezmizely nebo se dokonce vrátily.

Nedojde-li k žádnému zlepšení během týdne, kontaktujte svého lékaře.

Doporučená dávka nemá být překročena, a to zejména u dětí a starších pacientů.

Vyhněte se kontaktu s očima a ústy.

Děti

Pro děti od 2 do 12 let je k dispozici jiná síla, Xylometazolin Dr.Max 0,5 mg/ml. 

Další léčivé přípravky a Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení může nastat při užívání xylometazolinu s některými antidepresivy, antihypertenzivy nebo přípravky pro lokální nebo systémovou léčbu chřipky. Je zde pravděpodobnost modifikovaného působení beta-blokátorů (jsou používané k léčbě vysokého krevního tlaku, některých srdečních onemocnění a zvýšeného nitroočního tlaku).

Pokud užíváte tyto léky, musíte to vzít v úvahu a poradit se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat

Těhotenství

Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Používejte tento lék pouze tehdy, pokud Váš lékař rozhodl, že je to pro Vás bezpečné. 3/6

Kojení

Není známo, jestli je xylometazolin vylučován do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Musíte se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo upustit od léčby xylometazolinem, s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro Vás.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku tohoto léku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je však pravděpodobné, že tento lék nebude mít žádný účinek.

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml obsahuje benzalkonium chlorid

Tento lék obsahuje konzervační prostředek benzalkonium chlorid. Je dráždivý, může způsobit kožní reakce.

 

3. Jak se Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml nemá být používán u dětí ve věku do 12 let.

Doporučená dávka pro dospělé a děti nad 12 let:

Podle potřeby 1krát nebo vícekrát, až 3krát denně 1 vstřik do každé nosní dírky.

Mezi dvěma dávkami má být časový odstup 8-10 hodin.

Pro děti od 2 do 12 let je k dispozici jiná síla, Xylometazolin Dr.Max 0,5 mg/ml.

Způsob použití

Vyprázdněte nos.

Odstraňte bezpečnostní uzávěr.

Před prvním použití stiskněte 5krát rozprašovač, abyste připravili sprej k použití. V případě, že sprej nebyl používán po dobu více než 14 dnů (po prvním použití), stisknutím rozprašovače připravte sprej pro opětovné použití. Pro následné použití bude dávka spreje připravena k použití. Dbejte na to, abyste si sprej nestříkli do očí nebo úst.

Držte nosní sprej svisle a mírně ohněte hlavu dopředu. Vložte trysku do nosní dírky a stiskněte jednou silně rozprašovač. Držte rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu. Aplikujte 1 vstřik do každé nosní dírky. Při stisknutí rozprašovače se nadechněte nosem.

Vyčistěte trysku po použití a nasaďte bezpečnostní uzávěr.

Aby se zabránilo možnému šíření nákazy, lahvička má být použita pouze jednou osobou.

Délka léčby

Nesmíte používat xylometazolin hydrochlorid nosní sprej déle než jeden týden. Pokud příznaky nezmizely nebo se dokonce vrátily po používání spreje po dobu jednoho týdne, poraďte se s lékařem. Váš lékař Vám poradí s léčbou Vašeho stavu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml, než jste měl(a)

Jestliže jste použili příliš mnoho tohoto léku, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování může nastat jak podáním nosem, tak i ústy. Při předávkování se mohou vyskytnout následující příznaky, zejména u malých dětí: úzkost, neklid, bludy (halucinace), nebo křeče střídající

se se snížením tělesné teploty, velmi extrémní forma ospalosti do bezvědomí (letargie) až ke kómatu. Jiné příznaky předávkování mohou být: zúžení zornic nebo dokonce rozšíření zornic, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže a sliznic (cyanóza), bušení srdce a apnoe (dočasné zastavení dýchání).

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Pokud přestanete používat tento lék, nevyskytnou se žádné abnormality.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě přestaňte používat tento lék a kontaktujte svého lékaře nebo jděte na pohotovost do blízké nemocnice, pokud Vy nebo Vaše dítě vykazujete některé z následujících příznaků, protože to mohou být příznaky alergické reakce:

 • potíže s dýcháním a polykáním
 • otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla
 • závažná svědění, doprovázené červenou vyrážkou a kopřivkou (urtikarie).

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • bolest hlavy;
 • sucho v nose nebo podráždění nosní sliznice, pálení, kýchání;
 • pocit na zvracení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • krvácení z nosu.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • zvýšený krevní tlak.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • závrať;
 • třes;
 • nespavost;
 • poruchy zraku (poruchy vidění), které jsou přechodné;
 • nepravidelný a rychlý srdeční tep.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 5/6

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Otevřené balení může být použito až do 1 měsíce po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. Obsah balení a další informace

Co Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml obsahuje

- Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum.

- Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg. Jedna dávka (138 mikrolitrů) obsahuje xylometazolini hydrochloridum 140 mikrogramů.

- Další pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný a čištěná voda

 

Jak Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml vypadá a co balení obsahuje

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok.

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml je balený v lahvičce (10 ml) z hnědého skla s bílým plastovým mechanickým rozprašovačem a PP nebo HDPE víčkem.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street

W1B 2HA Londýn

Velká Británie

 

Výrobce

Basic Pharma Manufacturing B.V.

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Nizozemsko

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko Xylometazoline HCl Dr. Max neusspray 1 mg/ml, neusspray, oplossing

Česká republika Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Německo Xylometazolin HCL Dr.Max 1,0 mg/ml Nasenspray, Lösung

Polsko Xylometazolin Dr.Max

Slovenská republika Orinox 1 mg/ml 6/6

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.10.2015

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

 • Značka
 • Dr.Max
 • Způsob užití
 • Vnější
 • Pro koho
 • Od 12 let
 • SUKL
 • 103751
 • EAN
 • 8595566450700
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků