Pravidla soutěže „15 let s Dr.Maxem“

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „15 let s Dr.Maxem“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6919 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem webové stránky https://www.drmax.cz/soutez (dále jen „soutěžní stránka“).

1.4 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku a Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči soutěžícím a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči soutěžícím.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 01. 10. 2021 0:00:01 hod. do 15. 11. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena, a která je nebo se stane během doby konání soutěže členem klientského programu Karta výhod Dr.Max (dále jen „KP“) a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osob s pořadatelem personálně a majetkově propojených, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo s osobami s pořadatelem personálně a majetkově propojenými na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, nemá nárok na výhru, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná a každá oprávněná fyzická osoba se může soutěže účastnit vícekrát, přičemž počet účastí (zaregistrovaných soutěžních losů) jedné fyzické osoby v soutěži není omezen.

4.  Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 V termínu od 01. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bude pořadatel za podmínek uvedených v těchto pravidlech svým zákazníkům při dokončeném nákupu nebo rezervaci v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků Dr.Max v České republice (dále jen společně jako „lékárna“) a na e-shopu www.drmax.cz vydávat soutěžní stírací losy (dále jen „soutěžní los“), a to za následujících podmínek:

a) za každých 250 Kč z hodnoty nákupu (tj. koncové kupní ceny po započtení DPH a odečtení všech případných slev či jiných zvýhodnění) získá každý zákazník jeden soutěžní los. Do hodnoty nákupu se započítává pouze hodnota zboží z volně prodejného sortimentu (tedy nikoliv hodnota léčivých přípravků a zdravotnických prostředků vydávaných na základě lékařského předpisu nebo poukazu);

b) do hodnoty nákupu se nezapočítává poštovné při nákupu na e-shopu www.drmax.cz;

c) nákup musí být uhrazen při převzetí zboží (tj. nárok na soutěžní los nevzniká, pokud platba za zboží probíhá na základě faktury);

d) soutěžní losy jsou vydávány do vydání zásob příslušné lékárny. V případě vydání zásob soutěžních losů může být v dané lékárně výdej soutěžních losů dočasně přerušen; soutěžní losy v tomto případě nebudou vydávány zpětně.

Cena zboží v rámci nákupu je cenou obvyklou tohoto zboží. Pro odstranění pochybností pořadatel zdůrazňuje, že pro předání soutěžního losu není vyžadován žádný vklad, že soutěžní losy nejsou pořadatelem ani jiným subjektem prodávány ani poskytovány jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto pravidlech. Na každém soutěžním losu bude uveden ve stíracím poli unikátní soutěžní kód (dále jen „soutěžní kód“).

4.2 Pokud soutěžící odstoupí od kupní smlouvy, při jejímž uzavření mu byl vydán soutěžní los nebo losy, je povinen vrátit se zakoupeným zbožím i příslušný počet soutěžních losů, a tyto losy mohou být ze slosování vyloučeny, i když již byly zaregistrovány.

4.3 Aby se soutěžící mohl zapojit do soutěže, musí v době konání soutěže splnit následující podmínky:

a) je členem KP; pokud není členem KP, zaregistruje se do tohoto klientského programu (více informací a pravidla tohoto programu jsou dostupná na https://kartavyhod.drmax.cz/); stávající i nový člen zůstane členem KP nejméně do konce doby konání soutěže;

b) mít zřízené v rámci KP online konto (je možné jej zřídit i v průběhu soutěže na webové stránce https://kartavyhod.drmax.cz/registrace/prvni-prihlaseni);

c) v rámci online konta potvrdí či zaktualizuje své osobní údaje jako člena KP;

d) má v rámci svého online konta zvoleno zasílání marketingové komunikace prostřednictvím papírové pošty, emailu (který byl ověřen formou double opt-in) a SMS a toto nastavení ponechá v platnosti nejméně do konce doby konání soutěže; a

e) zaregistruje soutěžní kód prostřednictvím formuláře umístěného na soutěžní stránce.

4.4 Soutěžící je oprávněn zadat každý soutěžní kód do formuláře na soutěžní stránce pouze jednou. Soutěžící je však oprávněn zadat do formuláře více soutěžních kódů během jedné registrace. Soutěžní kódy je možné zadávat po celou dobu konání soutěže. Na výzvu pořadatele je soutěžící povinen předložit pořadateli originál soutěžního losu.

4.5 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že soutěžící nesplní jakoukoliv podmínku či závazek uvedený v těchto pravidlech a/nebo bude mít podezření, že soutěžící dosáhl účasti a/nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a/nebo je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.6 Po uplynutí doby konání soutěže, nejpozději do 19.11.2021 pořadatel ze soutěžících, kteří zcela splnili podmínky soutěže, vylosuje náhodným výběrem výherce (dále jen „výherce“). V soutěži se bude soutěžit o celkem 168 výher. Výherci vylosovaní na prvních třech (3) místech získají výhru č. 1, výherci na dalších patnácti (15) místech získají výhru č. 2 a výherci na dalších sto padesáti (150) místech získají výhru č. 3. Výhry jsou specifikovány níže v těchto pravidlech.

4.6 Seznam výherců pořadatel zveřejní na soutěžní stránce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od skončení doby konání soutěže. Výherci budou rovněž kontaktováni na email nebo telefon uvedený v KP, dle volby pořadatele. V seznamu výherců bude uvedeno jméno, první písmeno příjmení a kraj bydliště výherce, a to vše dle údajů uvedených v členském kontu KP, a dále číslo výherního soutěžního losu.

4.7 Výhry v soutěži jsou následující:

a) výhra č. 1: Škoda Kamiq Style 81kW, barva bílá moon (dále jen „Vozidlo“);

b) výhra č. 2: městské elektrokolo Grand 1.2 (17) včetně baterie (dále jen „Elektrokolo“);

c) výhra č. 3: mobilní telefon Samsung Galaxy A12 - 32 GB (dále jen „Telefon“)

Každý výherce může získat pouze jednu (1) výhru. Druh výhry, kterou konkrétní výherce obdrží, bude určen pořadím vyplývajícím z losování. Výherce není oprávněn domáhat se přidělení jiného druhu výhry, či požadovat vydání výhry v jiné formě či formou peněžitého plnění.

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 168 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, pokud výherce výhru odmítne nebo nesplní jakoukoliv podmínku či předpoklad stanovený v těchto pravidlech, je pořadatel takového výherce a/nebo soutěžícího oprávněn vyloučit a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce bude pořadatelem kontaktován telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené v členském kontu KP (způsob komunikace bude zvolen pořadatelem) a výherce bude povinen sdělit/potvrdit pořadateli údaje potřebné pro zaslání/předání výhry.

5.2 Výhry v soutěži budou pořadatelem dle druhu výhry předány výherci následujícím způsobem:

a) Vozidlo bude výherci předáno osobně za účasti zástupců pořadatele v předpokládaném termínu do tří (3) měsíců od vyhodnocení soutěže. O konkrétním termínu a místě předání bude pořadatel výherce informovat. Výherce bere na vědomí, že předání Vozidla je možné až po vyrobení Vozidla a jeho předání pořadateli, přičemž s ohledem na současné narušené výrobní a dodavatelské řetězce na straně Škoda Auto tak může dojít k prodloužení termínu předání, o čemž bude pořadatel výherce informovat. Převod Vozidla na výherce v registru vozidel zajistí pořadatel, k čemuž mu výherce je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména udělit plnou moc s ověřeným podpisem;

b) Elektrokolo bude výherci předáno osobně za účasti zástupců pořadatele nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže na místě a v termínu určeném pořadatelem. Výherce je povinen poskytnout k předáním veškerou nezbytnou součinnost;

c) Telefon bude výherci zaslán doporučeně na adresu, kterou výherce sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.3 Předání Vozidla a Elektrokola je podmíněno uzavřením písemné darovací smlouvy ve znění připraveném pořadatelem a udělením souhlasu pořadateli s pořízením a použitím záznamů výherce, který bude v podstatných ohledech odpovídat textu souhlasu, který tvoří přílohu č.1 těchto pravidel.

5.4 Soutěžící bere na vědomí, že výhra č. 1 (Vozidlo) a č. 2 (Elektrokolo) jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob v sazbě dle platných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící je povinen nejpozději ke dni převzetí této výhry na vyzvání pořadatele předložit potvrzení o daňovém domicilu pro správné stanovení daně a poskytnout pořadateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zdanění.

5.5 Pokud z jakéhokoliv důvodu bez zavinění pořadatele nebude možné výhru výherci předat, zejména pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné pro předání/zaslání výhry, výhru si nepřevezme na místě a v termínu určeném pořadatelem, nebo pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme či odmítne převzít, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, čísla zaregistrovaného soutěžního losu a dalších souvisejících údajů ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 6.4 těchto pravidel. Předmětné osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely:

6.1.1 organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění soutěžních podmínek, předání výhry a převodu vlastnického práva k výhře na výherce, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto odst. 6.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; a

6.1.2 plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto odst. 6.1.2 je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právní povinnosti správce v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce v případech, kdy správce zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci.

6.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže (včetně vypořádání a předání výher, nedojde-li k předčasnému ukončení soutěže). Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.2 zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 6.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).

6.3 Soutěžící bere na vědomí, že stane-li se v rámci soutěže výhercem Vozidla nebo Elektrokola, bude vyžadováno udělení jeho souhlasu s pořízením záznamů osoby výherce v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v příloze č. 1 těchto pravidel. Neudělení tohoto souhlasu může být důvodem k postupu pořadatele dle odst. 4.9 těchto pravidel. Bližší informace o zpracování osobních údajů, které budou součástí záznamů osoby výherce dle předchozí věty jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto pravidel.

6.4 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů soutěžícího pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů; osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů; osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu soutěžící udělí výslovný souhlas.

6.6 Poskytnutí a zpracování osobních údajů dle odst. 6.1 je nezbytné pro účast v soutěži a předání výhry. Poskytnutí těchto osobních údajů je tak pro účast v soutěži povinné. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních údajů ze strany soutěžícího (případně i výherce ve vztahu ke zpracování osobních údajů dle přílohy č. 1 těchto pravidel), má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady; nebude-li výherci výhra z tohoto důvodu předána, bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.7 Soutěžící má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele (případně datovou schránkou).

6.8 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se výherce domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost soutěžní stránky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž omezit, zkrátit, přerušit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžní stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami a soutěžící se pro vyloučení všech pochyb vůči pořadateli vzdává práv z vadného plnění. Výhra není určena k dalšímu prodeji. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání/odeslání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžní stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžní stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

7.8 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící mimo jiné nalezne údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů. Soutěžící může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.9 Pokud by některé ustanovení těchto pravidel bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.