Stacyl 100 mg 60 tablet

Registrovaný léčivý přípravek

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

29

O produktu

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety
acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Stacyl 100 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK STACYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Stacyl obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která v nízkých dávkách patří do skupiny léčiv zvaných protidestičkové látky (tlumí shlukování krevních destiček). Krevní destičky (trombocyty) jsou malá krevní tělíska, která způsobují, že se krev sráží a účastní se tak při vzniku trombózy (vzniku krevních sraženin v cévách). Když vznikne krevní sraženina (trombus) v tepně, zastaví průtok krve a přeruší přísun kyslíku. Pokud toto nastane v srdci, může to vyvolat srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo záchvat anginy pectoris; v mozku to může způsobit cévní mozkovou příhodu.
 
Přípravek Stacyl se užívá ke snížení rizika tvorby krevních sraženin a tím k předcházení dalších:
- infarktů myokardu
- cévních mozkových příhod
- srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ záchvatovité bolesti na hrudníku).
 
Přípravek Stacyl se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních operací k rozšíření a uvolnění krevních cév.
Tento léčivý přípravek není určen pro použití při akutních stavech. Používá se pouze jako léčba preventivní.

 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STACYL UŽÍVAT
 
Neužívejte přípravek Stacyl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Stacyl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto jsou často používány k léčbě artritidy nebo revmatizmu a bolesti.
- jestliže jste někdy měl(a) astmatický záchvat nebo otok některých částí těla, např. obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka (angioedém) po užití salicylátů nebo nesteroidních protizánětlivých léků
- jestliže máte v současné době nebo jste někdy měl(a) žaludeční vřed, vřed v tenkém střevě nebo jakýkoli typ krvácení podobný cévní mozkové příhodě
- jestliže jste někdy měl(a) problém se správným srážením krve
- jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin
- jestliže jste v poslední třetině těhotenství; nesmíte užívat vyšší dávky než 100 mg denně (viz bod „Těhotenství a kojení“)
- jestliže užíváte lék zvaný metotrexát (např. pro léčbu rakoviny nebo revmatické artritidy) v dávkách vyšších než 15 mg týdně.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stacyl je zapotřebí
Před užitím přípravku Stacyl se poraďte se svým lékařem jestliže:
- máte poruchu funkce ledvin nebo jater nebo srdeční problémy
- máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo tenkého střeva
- máte vysoký krevní tlak
- jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího ústrojí; kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat
- máte nebo jste někdy měl(a) záchvat dny
- máte silné menstruační krvácení
 
Musíte se okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vaše příznaky zhoršují nebo zaznamenáte závažné neočekávané nežádoucí účinky, např. neobvyklé krvácivé projevy, závažné kožní reakce nebo jakékoli jiné projevy závažné alergie.
 
Informujte svého lékaře o tom, že máte podstoupit plánovanou operaci (i když se jedná o malý výkon jako je vytržení zubu), protože kyselina acetylsalicylová snižuje srážlivost krve („ředí krev“) a může se tedy zvýšit riziko krvácení.
 
Kyselina acetylsalicylová může při podávání dětem vyvolat Reyův syndrom. Reyův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra a může být i život ohrožující. Proto se přípravek Stacyl nemá podávat dětem do 16 let, pokud tak neurčil lékař.
 
Měl(a) byste dbát, abyste nebyl(a) dehydratován(a) (můžete pociťovat žízeň a sucho v ústech), protože v tomto případě může užívání kyseliny acetylsalicylové vést k zhoršení funkce ledvin.
 
Tento léčivý přípravek není vhodný k potlačení bolesti nebo snížení horečky.

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je kyselina acetylsalicylová užívána současně s jinými léky určenými k léčbě následujících stavů:
- ředění krve/prevence tvorby krevních sraženin (např. warfarin, heparin, klopidogrel)
- odmítnutí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysoký krevní tlak (např. diuretika a ACE-inhibitory)
- regulace srdečního rytmu (digoxin)
- bipolárně afektivní (maniodepresivní) choroba (lithium)
- bolest a zánět (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen nebo steroidy)
- dna (např. probenecid)
- epilepsie (valproát, fenytoin)
- glaukom (acetazolamid)
- zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (metotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně)
- cukrovka (např. glibenklamid)
- deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako je sertralin nebo paroxetin)
- použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo byly tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatické choroby a zánětu střev (kortikosteroidy)
 
Užívání přípravku Stacyl s jídlem a pitím
Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit krvácivost.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy by neměly během těhotenství užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař. Neměla byste užívat přípravek Stacyl, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař a denní dávka by v takovém případě neměla překročit 100 mg (viz bod „Neužívejte přípravek Stacyl“). Pravidelné užívání nebo vysoké dávky tohoto léčivého přípravku během pozdního těhotenství mohou způsobit vážné komplikace u matky nebo dítěte.
Kojící ženy by neměly užívat kyselinu acetylsalicylovou bez porady s lékařem.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Stacyl by neměl mít vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK STACYL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Stacyl přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte jednu tabletu (100 mg) jednou denně.
 
Dospělí
Prevence srdečních infarktů:
- Doporučená dávka je 100 mg jednou denně.
Prevence cévní mozkové příhody:
- Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. Prevence srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris
(typ záchvatovité bolesti na hrudníku):
- Doporučená dávka je 100 mg jednou denně.
Prevence tvorby krevních sraženin po určitých typech chirurgických výkonů na srdci:
- Doporučená dávka je 100 mg jednou denně.
Obvyklá dávka při dlouhodobém podávání je 100 mg (jedna tableta) jednou denně. Přípravek Stacyl nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a předepsaná dávka nemá být vyšší než 300 mg denně.
 
Starší osoby
Dávkování je stejné jako u dospělých. Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána
s opatrností u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Léčba má být v pravidelných intervalech kontrolována.
 
Použití u dětí
Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let, pokud tak nepředepsal lékař (viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stacyl je zapotřebí“).
 
Způsob podání
Pro perorální podání.
 
Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem ke gastrorezistentnímu potahu tablet, který brání dráždivému účinku přípravku na trávicí ústrojí, se tablety nemají drtit, lámat nebo žvýkat.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stacyl, než jste měl(a)
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, měl(a) byste se ihned poradit se svým lékařem nebo kontaktovat okamžitě nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Ukažte lékaři zbylé množství léku nebo prázdný obal.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat zvonění v uších, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, zmatenost, nevolnost, zvracení a bolest břicha. Značné předávkování může vyvolat rychlejší dýchání než normální (hyperventilace), horečku, výrazné pocení, neklid, křeče, halucinace, nízkou hladinu cukru v krvi, kóma a šok.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stacyl
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, počkejte, až bude čas na další dávku a pak pokračujte jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
 

Co přípravek Stacyl obsahuje
- Léčivou látkou je kyselina acetylsalicylová.
Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg.
- Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová; potahová vrstva: kopolymer MA/EA 1:1, polysorbát 80, natrium-lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek.

Jak přípravek Stacyl vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Stacyl jsou kulaté, bílé, bikonvexní potahované tablety o průměru 7,2 mm.
Velikosti balení:
Blistry: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168, 266 enterosolventních tablet.
Lahvičky: 10, 30, 50, 100, 500 enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

 

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.